Blogs

  1. Nghịch thử Postgres Gin index

    Gần đây, mình đang tìm hiểu và sử dụng thêm 1 loại index mới mà các RDBMS hỗ trợ: Gin Index (tương tự MySQL có Fulltext). Vậy thì chính xác nó dùng …
    # postgres # gin-index # database # database-index